Regler oppholdstid

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Driftsstyret går inn for å endre betingelsene for deltidsplassene etter følgende modell: 3 + 9. Dette betyr at elever med deltidsplass kan benytte tre timer i løpet av en uke på morgenåpning, og ni timer i løpet av en uke på etterrniddagsåpning.

Driftsstyret vedtar et tak på maks 25% deltidsplasser, hvor elever på 4. trinn har prioritet. Dersom det ikke er deltidsplasser ledig innføres venteliste.

Taket på 25% vil inkludere eksisterende deltidsplasser, dvs. at elevene med deltidsplass vil beholde dem. Hvordan deltidsplasser (ni timer) skal disponeres og kunne benyttes, avgjøres for ett semester av gangen.

Søknadsfrist er I . mai og 1. desember for påfølgende semester, med virkning for henholdsvis I .august og I .januar.

Bruk av deltidsplass i ferier og fridager:

     5 dagers ferieuke — kan benytte 2 hele dager

     4 dagers ferieuke — kan benytte 2 hele dager

     3 dagers ferieuke — kan benytte 1 hel dag

     2 dagers ferieuke — kan benytte 1 hel dag

     I inneklemt fridag — kan benytte I hel dag Dagene kan ikke slås sammen.

Endringen trer i kraft fra og med skoleåret 2018/2019.

Driftsstyret vil fortløpende vurdere virkningen av tiltaket.

Les endringsvedtaket her: Endring av oppholdstid ved AKS.pdf