Nye retningslinjer for oppholdstid

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

De viktigste endringer i ny forskrift i forhold til nåværende forskrift er:

 § 4 (gml § 10) Det fremgår av første ledd at rektor treffer vedtak om tildeling av plass i aktivitetsskolen.

 § 4 (gml § 12) Søknadsfrist for barn som ønsker plass fra august, er nå endret til 15. mai. Det er anledning til å søke om plass og bytte av plass gjennom hele året, ref § 7 siste avsnitt.

 § 5 (gml § 7) Rektor kan ikke sette begrensninger i antall plasser i aktivitetsskolen. Dette innebærer at det ikke lenger er anledning til å sette tak på antall heltids- og deltidsplasser.

 § 6 (gml § 8) Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året. Dette betyr at det kan være inntil to felles planleggingsdager.

 § 7 (gml § 9) Deltidsplass er et tilbud på inntil 12 timer per uke som kan benyttes før og etter skoletid.

 § 8 (gml § 6) Den som har ansvaret for den daglige ledelsen av aktivitetsskolen skal ha høyere pedagogisk utdanning. Les mer: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fakta_om_hoyere_utdanning

 § 10 (gml § 7) Aktivitetsskolen har prioritet til å benytte skolens lokaler etter skoletid og frem til aktivitetsskolens stengetid.

 § 11 (gml § 15) Det er nå vedtatt at kapitalinntekt i tillegg til personinntekt skal ligge til grunn for oppholdsbetalingen.

  § 20 Klage (gml § 25) Det er presisert at tildeling av plass m.fl. er enkeltvedtak. Det er også enkeltvedtak når man kjøper timer utover deltidsplass. Det innebærer at foresatte må sende skriftlig søknad. Vi anbefaler at skolene utarbeider gode rutiner for frister ved søknader om ekstra timer for å skape forutsigbarhet.

 I forskriften er begrepene halvdagsplass og heldagsplass er ersattet med deltidsplass og heltidsplass.

For øvrig viser vi til at det er egne bestemmelser for bruk av gratis kjernetid/deltidsplass.