Hovedseksjon

Skoleregler

Gjeldende fra 27.9.19

Formål

Skolereglene skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Regler for orden

Elevene skal

 • møte presis
 • ha med nødvendig utstyr
 • holde det ryddig


Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler


Oppførsel som ikke aksepteres

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å utøve krenkende atferd
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • banning og grov språkbruk


Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel (I rekkefølge)

1. muntlig advarsel til elev
2. samtale med skolen ledelse
3. kontakt med/ skriftlig melding til foresatte
4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10)


Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller tiltak. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.


Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

Friminuttsregler

Alle elevene skal som hovedregel være ute i friminuttene. Foreldrene må se til at elevene er kledd etter været. I særlige tilfeller kan elever etter avtale, og under tilsyn, være inne i enkelte friminutt. Eleven må rette seg etter inspiserende voksne i friminuttene.

Ballspill og ballspillområder

Alle følger reglene om ballspill som elevrådet har satt opp i samarbeid med ledelsen.
Alle følger reglene om hvem som har rett til de ulike ballbanene og andre aktiviteter.

Når snøen kommer

Snøballkasting er bare tillatt mot oppsatt snøballblink.
Leker av typen "Kongen på haugen" er ikke tillatt.

Skoleområde

I skoletiden skal alle holde seg innenfor skolens område.

Bøker og utstyr

Bøker og utstyr behandles forsiktig, slik at andre elever kan overta disse senere.
Flergangsbøker skal ha bokbind.

Fravær og permisjonssøknad

Meldinger om fravær meldes skolen via Skolemelding (App eller portalen). Dersom elever ikke kommer på skolen og beskjed ikke er gitt, kontaktes hjemmet. Kontaktlærer kan innvilge fri inntil en dag. Lenke for å søke om permisjon:

Verdisaker

Unngå i størst mulig grad å ta med verdisaker på skolen, dette tas i tilfelle med på eget ansvar. Verdisaker som blir funnet på skolen, skal leveres til kontoret eller lærer.

Trafikksikring

Skolen oppfordrer å vente til etter sykkelopplæring er gitt på 5.trinn før elever sykler til skolen. Sykkelhjelm er påbudt. Syklene skal parkeres på anvist plass.
Alle må følge trafikkreglene og rette seg etter skolepatruljen.
Sykkel, rullebrett, sparkesykkel, rulleskøyter eller rullesko er ikke tillatt brukt på skolens område

Mobiltelefon og smartklokker

Mobiltelefoner og smartklokker kan tas med på eget ansvar og skal være avslått i sekken hele skoledagen, samt tiden på aktivitetsskolen. Elever som bryter reglen om at telefonen eller smartklokken skal være avslått, vil få en advarsel. Ved nytt brudd på reglen sendes det brev til hjemmet. Mobil eller smartklokke kan inndras til eleven går hjem ved regelbrudd. Ved ytterligere brudd på reglen vil foresatte innkalles til et møte.

Hodeplagg

Det er ikke anledning til å benytte luer, caps og liknende innendørs.

Annet

Godteri og brus kan bare tas med på skolen ved spesielle anledninger etter avtale med læreren.

Osloskolens ordensreglement 

Osloskolen har fått et nytt regelverk som gjelder fra 1. august 2018. Les Osloskolens nye ordensreglement her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/ordensreglement/

Osloskolens nye ordensreglement

Osloskolen har fått et nytt ordensreglement som gjelder fra 1. august 2018. Les det nye ordensreglementet her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/ordensreglement/