Hovedseksjon

Godt skolemiljø

Her kan du lese Tåsen skoles plan for Godt skolemiljø. (pdf)

Tåsen skole satte opp i sin strategiske plan for 2012 at skolen skulle revitalisere Olweusprogrammet. Gjennom behandling i plangruppa, driftsstyret og skolemiljøutvalget ble det besluttet at overskriften skulle endres til Godt Skolemiljø (GSM), hvor Olweus evt. kunne være en del.

Ny plan

Skolemiljøutvalget ba våren 2012 om en ny plan for GSM, slik at den kunne være virksom fra høsten 2012. Planen ble behandlet i Skolemiljøutvalget og vedtatt 19.juni 2012 i skolens driftsstyre. Skolen har siden da utviklet og forbedret aktiviteter og målsettinger.

Bort fra Olweusprogrammet

Gjennom arbeidet med Godt skolemiljø har skolen gradvis beveget seg noe bort fra Olweusprogrammet og i større grad etablert en egen plan. I arbeidet med  vår egen GSM-plan har den vist seg  å  kunne stå på egne bein, uten hjelp av et program bestemt utenfor skolen. Hovedbegrunnelsen for en slik vurdering handler om at så vel skolens ansatte, foresatte v/ FAU, Elevrådet, Skolemiljøutvalg og Driftsstyret tenker at god atferd kan læres og negativ atferd avlæres gjennom skolens egen plan.

Revitalisering av planen

GSM-planen ble revitalisert våren 2014. Det er utarbeidet et årshjul, en opplæringsplan og et kontrollverktøy for skolen. Skolen er opptatt av hva som må til for å skape et godt skolemiljø, og hvordan den skal håndtere krenkende atferd. Skolen har etablert rutiner for kortest mulig vei fra avdekt problem til forpliktende tiltak. Den 11.november 2014 vedtok Driftsstyret, etter tidligere behandling i Skolemiljøutvalget, å avvikle samarbeidet med Olweus og la GSM-planen være gjeldende for arbeidet med Godt skolemiljø.  Skolen opprettholder Olweusundersøkelsen for å se om utviklingen er positiv også over tid. Skolen støtter seg også til Elevundersøkelsen og egen, interntrivselsundersøkelse. Det er likevel avgjørende at den enkeltes opplevelse blir lyttet til og ivaretatt.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet ulike veiledninger skolen benytter til å skape forståelse og håndtering av problemstillingen. Her kan du se UDIRs oversikten som viser ulike ansvarsforhold.

Denne GSM-planen og skolens arbeid med Godt Skolemiljø skal evalueres årlig i skolens Skolemiljøutvalg.