Elevrådet

Elevrådet 2017-2018

Hovedsaker for elevrådet 2017/2018:

  • Bli en enda mer samlet skole på tvers av trinn
  • Lekepatrulje
  • Fortløpende saker fra klassene

Vi har møter hver måned hvor alle representantene er med.
Tre ganger i halvåret har elevrådstyret møter. 

Opplæringsloven § 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved hver grunnskole skal det for årstrinnene 5-7 og for årstrinne 8-10 være et elevråd med representanter for elevene. Kommunen fastsetter antallet elevrepresentanter. Representantene skal velges seinest tre uker etter at skolen har startet om høsten. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg om og komme med forslag til saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Barneombudets hjemmeside om elevråd.