Hovedseksjon

Trygt og godt skolemiljø

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/ 

Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

Skriv til foreldre fra Utdanningsdirektoratet:

Nulltoleranse mot mobbing

Stortinget vedtok i mai 2017 endringer i opplæringsloven for å styrke rettighetene til elever som blir krenket.
Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering er nå lovfestet. Hvis en elev mener at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette alvorlig.

Aktivitetsplikt for skolene

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing. Dette gjelder først og fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, uavhengig av om arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig, kortvarig eller langvarig. Det gjelder også for andre ansatte hos en ekstern tjenesteleverandør. Det er ikke avgjørende om du mottar lønn for arbeidet, du har uansett plikt til å følge med dersom du regelmessig arbeider på skolen og du har kontakt med elevene.

Dette gjelder blant annet lærere, ansatte i administrasjonen, miljøarbeidere, helsessykepleiere, assistenter, renholdere, vaktmestere, kantineansatte, frivillige, AKS-ansatte, lærlinger, praksisstudenter og andre.

Hvordan oppdage at elever ikke har det bra?

  • gjennom å snakke med elevene
  • de ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre elever
  • foreldre som tar kontakt fordi de melder fra om det har skjedd noe på skolen.
  • eleven forteller om mistrivsel
  • endringer i atferd hos elever, eller endringer i klasse- eller skolemiljøet.
  • noen elever blir stille og trekker seg tilbake i lek eller deltar ikke i lek og aktiviteter, mens andre trer tydelig fram og gir beskjed når ting blir vanskelige.
  • endringer i klasser kan være mer bråk og uro, endringer sosialt og hvilke barn som leker sammen

Observasjon og inpseksjon

Skolen må ha gode rutiner for inspeksjon, og de som har inspeksjon må aktivt observere og være tydelig tilstede for elevene. De må undersøke og gripe inn om de mistenker krenkelser, og ha lav terskel for å informere kontaktlærere, sosiallærer og ledelse om hendelser og observasjoner fra friminutt.

Gripe inn

Hvis du som ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal du gripe inn umiddelbart og stoppe situasjonen. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en slåsskamp eller annen fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som kaller andre stygge ting. Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulige å gjennomføre. Det betyr at ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen, med mindre det er nødrett eller nødverge.

Ikke alle kritiske utsagn og uenigheter er krenkelser

Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger.

Se overordnet del av læreplanen

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal vedkomne straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

Ta kontakt med skolen

Ta kontakt med skolen hvis barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet. Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage. Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt opp saken med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Du kan også ta kontakt med Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person, som barn og foreldre kan kontakte og få bistand og rådgivning fra.

Regler og sanksjoner i ordensreglementet

Oslo kommune har et eget reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. I tillegg har skolen et lokalt ordensreglement. Reglementet inneholder regler om orden og oppførsel og hvilke sanksjoner som kan benyttes mot elever som bryter reglementet – samt hvordan slike saker skal behandles.

 

Hva kan du som foresatt gjøre?

Hvis ditt eller andre barn ikke har et trygt og godt skolemiljø:

  • Ta kontakt med skolen. Du kan ringe eller sende e-post
  • Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor

Skolen er forpliktet til å svare raskt. Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Du kan også få bistand og rådgivning fra Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte.