Hovedseksjon

Spørsmål og svar om læringsbrett

Vi har forståelse for at foreldre har en del spørsmål til læringsbrett, blant annet fordi dette har vært en del omtalt i media. Vi har derfor lagt ut noen spørsmål vi har fått fra foresatte og FAU, og våre svar på disse spørsmålene.

 

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en av ferdighetene elevene skal mestre ifølge læreplanen. De nye læreplanene som kommer fra neste skoleår har også mer vekt på teknologi og digitale ferdigheter enn tidligere læreplaner. Digitale ferdigheter skal være en integrert del av opplæringen i fag. De nye læreplanene vil være førende for arbeidet vårt med læring og den kompetansen elevene skal utvikle på skolen. Læreplanene baserer seg på utredninger fra forskning om god læring og hva som skal være fremtidens kompetanse i skolen. Vi vet også mye fra forskning i dag om pedagogikk og god læring. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og så vil vi bruke ulike verktøy i det arbeidet. De nye læreplanene har for eksempel mer vekt på samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. Læringsbrettene vil være en god ressurs for oss i dette arbeidet. Samtidig som vi skal gjøre noen endringer med innføring av nye læreplaner, er vi også opptatt av å ivareta det vi er gode på i undervisningen vi har i dag. 

 

Hvor mye skal elevene bruke læringsbrettene? Kommer læringsbrett til å erstatte blyanter og bøker?

Vi skal bruke læringsbrettene for å utvikle gode digitale ferdigheter hos elevene og vi skal bruke disse som et verktøy for læring, på lik linje med andre verktøy. Det vil si at vi skal bruke læringsbrettene når det er hensiktsmessig for det elevene skal lære. I følge ny læreplan skal for eksempel elevene lære å skrive både for hånd og med tastatur. Vi skal fortsatt bruke skrivesaker, bøker og andre læringsressurser. Læringsbrettene har imidlertid gitt oss mye bedre tilgang på digitale enheter enn vi hadde før, med noen pc-er i PC skap per trinn. Det vil bli lettere for oss å gi alle elever lik tilgang, og læringsbrettene gir oss mange nye muligheter til å få oversikt over elevenes læring og til å tilpasse opplæringen til ulike elever. Det er også mange skoler som har brukt læringsbrett en god stund, og vi kan lære av hva de har gjort bra og hva som har vært utfordrende. Derfor jobber vi mye dette skoleåret med vår egen kompetanse og å innhente kunnskap.

 

Det vil nok variere hvor mye lærerne på ulike trinn bruker læringsbrettene i opplæringen med elevene, blant annet avhengig av hva de jobber med og om læringsbrettet er riktig verktøy til det elevene jobber med. Vi ønsker likevel at alle skal bruke læringsbrettene for å bidra til å utvikle elevenes digitale ferdigheter og som et verktøy i elevenes læring. Vi skal jobbe med planene våre for å ta de nye læreplanene i bruk fra neste skoleår, og planer for hvordan vi har læringsbrett som en del av opplæringen. 

 

Hvorfor bruker dere Touch ID? Hvordan lagres elevenes fingeravtrykk? 

En viktig del av de digitale ferdighetene elevene skal tilegne seg, er kildekritikk og kritisk tenkning. Man skal ikke gi bort persondata til hvem som helst, og man skal være bevisst sine digitale handlinger. Touch ID ("fingeravtrykk"), fungerer på den måten at det ligger en sensor der man setter fingeren på iPad-en. Sensoren leser av punker i brukerens finger og lager en algoritme som husker disse punktene. All data knyttet til punktene lagres kun i sensoren, og iPad-en låses opp når sensoren gjenkjenner disse punktene. Dataen blir ikke brukt eller delt med annen programvare på iPad-en. All Touch ID-data blir altså kun lagret på den fysiske enheten og Apple eller andre leverandører har ikke tilgang på denne dataen. Sikkerhetsmessig er bruk av Touch ID også mye mer sikkert enn en firesifret kode.

For å sikre at det kun er den enkelte elev som har tilgang på sitt læringsbrett, har vi satt på skjermlås etter ett minutt. Derfor gir Touch ID bedre funksjonalitet for både enkeltelever og klassen som helhet, ved å minske tiden man mister under overganger.

Dette er bakgrunnen for skolens vurdering. Vi har også sjekket med Utanningsetaten om at det er hold i vår vurdering og derav denne praksisen.  

 

Er det mulig å reservere seg mot bruk av læringsbrett? 

Digitale ferdigheter er en av ferdighetene elevene skal mestre ifølge læreplanen.  De nye læreplanene som kommer fra neste skoleår har også mer vekt på teknologi og digitale ferdigheter enn tidligere læreplaner. Digitale ferdigheter skal være en integrert del av opplæringen i fag. Det er derfor ikke mulig å reservere seg fra å bruke digitale verktøy i opplæringen. 

 

De nye læreplanene vil være førende for arbeidet vårt med læring og den kompetansen elevene skal utvikle på skolen. Læreplanene baserer seg på utredninger fra forskning om god læring og hva som skal være fremtidens kompetanse i skolen. Vi vet også mye fra forskning i dag om pedagogikk og god læring. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og så vil vi bruke ulike verktøy i det arbeidet. De nye læreplanene har for eksempel mer vekt på samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. Læringsbrettene vil være en god ressurs for oss i dette arbeidet. Samtidig som vi skal gjøre noen endringer med innføring av nye læreplaner, er vi også opptatt av å ivareta det vi er gode på i undervisningen vi har i dag.  

  

Vi har en prosjektgruppe på skolen som har fått ekstra kursing, og som vil være de første til å ta i bruk læringsbrettene. De er med og kurser resten av lærerne, og vi har også knyttet til oss eksterne samarbeidspartnere som har lang erfaring med bruk av læringsbrett i skolen. Det vil nok variere hvor mye lærerne på ulike trinn bruker læringsbrettene i opplæringen med elevene, blant annet avhengig av hva de jobber med og om læringsbrettet er riktig verktøy til det elevene jobber med. Vi er som sagt mest opptatt av at barna skal ha gode læringsøkter, og vil fortsette å bruke andre læringsressurser også. Vi ønsker likevel at alle lærerne skal bruke læringsbrettene for å bidra til å utvikle elevenes digitale ferdigheter, og som et verktøy i elevenes læring når det er egnet for det. 

 

Hva legger dere i uttrykket «digital kompetanse»?

Digital kompetanse kan deles inn i ulike ferdighetsområder:

 

Bruke og forstå: innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan bl. a. være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

 

Finne og behandle: innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

 

Produsere og bearbeide: innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk. 

 

Kommunisere og samhandle: innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Digital samhandling innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling. 

 

Utøve digital dømmekraft: innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

 

Skolen har høye ambisjoner for sine elever og med læringsbrett som ett av verktøyene i undervisningen skal vi oppfylle læreplanens mål om digital kompetanse som integrert del av fagene.

 

I arbeidet vil det også være naturlig for oss å noen ganger gi lekser det er hensiktsmessig å gjøre på læringsbrettet. Derfor ønsker vi å kunne sende brettene hjem. I den forbindelse er kontrakten ment som en bevisstgjøring av elevene, samtidig som det er en formalisering av ansvaret. Dette er kommunens kontrakter og hele Osloskolen bruker dette. Stengingen av alle skoler som følge av koronaviruset gjorde at vi fremskyndet hjemsendingen av læringsbrett, for å kunne gjøre hjemmeundervisningen så god som mulig. Gjennom apper som Showbie og Microsoft Teams har klassene fått digitale møtepunkter som bedre kan etterligne normal skolesituasjon både faglig og sosialt.

 

Hvordan kan vi skjerme barn fra «voksent» eller upassende innhold på internett?

Utdanningsetaten har et pilotprosjekt der man forsøker å legge inn sperringer/filter for enkelte nettsider. Tåsen skole er ikke en del av dette pilotprosjektet. Derfor jobber vi med nettvett, kildekritikk og med å lære elevene trygg ferdsel på internett. Dette innebærer blant annet at vi snakker med elevene om viktighetene av å holde passordet sitt hemmelig, risikoen ved å snakke med fremmede på internett, og hvilke kilder man kan stole på og ikke. Vi anbefaler at dere som foresatte også snakker med barna om dette, og at læringsbrettene er verktøy som skal brukes til læring. Det er også viktig å forklare barna at det finnes skadelig innhold på internett, og oppfordre dem om å snakke med en voksen dersom man opplever noe ugreit på nett. Dette kan være dere som foresatte, en lærer eller helsesykepleier. Så håper vi at Utdanningsetatens pilotprosjekt er suksessfullt, slik at vi får på plass noen filter for nettlesere snart.