Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

Driftsstyret Tåsen skole har åtte møter i løpet av skoleåret.

Møtene avholdes i skolens lokaler og er som oftest lagt til tirsdager.

Driftsstyret har representanter fra foreldre, politikere og ansatte. Rektor fungerer som sekretær, samt legger fram saker og orienterer driftsstyret om status ved skolen.

Møtene i driftsstyret er åpne, med mindre det er saker som krever at saken blir behandlet lukket møte. Møteplan ligger iinnkallingene.

 

Driftsstyrerepresentanter 2017

 

REPRESENTANTER FRA BYDELEN (politiske)

Jørn Wegger - Høyre
Fast

Sigmund Hov Moen - Arbeiderpartiet
Fast

Tor Kåpvik- Venstre
Fast

Per Christiansen- Høyre
Vara

Ivar Christiansen - Arbeiderpartiet
Vara

Berit Kåvik - Sosialistisk venstreparti
Vara

Representanter fra foresatte (FAU)

Trude Rime - Fast

Anders Falkfjell - Fast

Ingrid Raab - Vara

Ellen Cecilie Scheen - Vara

Paal Sigurd Hilde - Vara

Representanter fra ansatte

Kaja Bille Michaelsen - Fast

Tone Mari Gurskevik - Fast

Hanne Solem - Vara

Rikke Vågen - Vara